Even over mijzelf

Ik eet mijn peren graag zo hard als appels en mijn brood bevroren.

Ik word buitenproportioneel blij van de geur van nieuwe sokken en zenuwachtig van de geur van haarlak.

Ik ben allergisch voor onnatuurlijke symmetrie (denk aan symmetrisch ingerichte vensterbanken - hopelijk beledig ik nu niemand).

Letters en cijfers zie ik in kleuren (dit heet synesthesie).

Vroeger dacht ik dat als ik met mijn hoofd bij mijn voeteneinde ging slapen, dat ik dan naar gisteren zou gaan in plaats van naar morgen.

Als er zoiets bestaat als "verliefd zijn op een stad", dan ben ik dat... en wel op Utrecht!


Deze en tal van andere anekdotes over mezelf zullen een aardig beeld schetsen van wie je voor je hebt, maar voor wie nog iets meer wil weten:

Ik ben gelukkig getrouwd met mijn lieve man Jim en samen hebben we een kereltje van bijna 5 jaar (we delen onze geboortedag, ja echt!). Naast het fotograferen mag ik mezelf drie dagen per week studiecoach noemen bij Saxion.

Scroll naar onderen voor de algemene voorwaarden van Cher fotografie.

Algemene voorwaarden

 

 

Laatste wijziging 27-07-2022

 

Definities 

 1. Cher fotografie, gevestigd te Enschede onder KvK nr. 78030099, www.cher-fotografie.jimdosite.com
 2. Klant: degene met wie Cher fotografie een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden. 
 3. Partijen: Cher fotografie en klant samen. 
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 
 5. Offerte: alle aanbiedingen van Cher fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 
 6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Cher fotografie en de klant. 
 7. Opdracht: de dienst of het product dat door Cher fotografie geleverd zal worden. 
 8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
 9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant. 
 10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw) 
 11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Cher fotografie. 
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Aanbiedingen en offertes 

 1. Aanbiedingen en offertes van Cher fotografie zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

Aanvaarding 

 1. De klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Cher fotografie werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. 
 2. Bij aanvaarding van een offerte of aanbod, behoudt Cher fotografie zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 3. Cher fotografie houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Cher fotografie onaanvaardbaar maken. 
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd Cher fotografie is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen. 

 

Annulering van de opdracht 

 1. Bij annulering van een opdracht door een consument tot 72 uur voor de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 72 uur voor de afgesproken dag en tijdstip wordt er 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht. 
 2. Consumenten mogen te allen tijde de afspraak verplaatsen tegen betaling van € 25,00. In uitzonderlijke gevallen kan er een uitzondering gemaakt worden. 

 

Uitvoering van de opdracht 

 1. Cher fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Cher fotografie gebruikelijk werkt. 
 2. Cher fotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. 
 3. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
 4. De klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. 
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Cher fotografie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 
 6. De klant verplicht zich de omstandigheden voor Cher fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. 
 7. Groepsfoto’s en andere specifiek door de klant verzochte foto’s, kunnen slechts door Cher fotografie worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen. 
 8. Cher fotografie garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de klant gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden. 
 9. Cher fotografie levert de beelden af in de door zijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Cher fotografie slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. 
 10. Cher fotografie behoudt zich het recht voor definitieve beslissingen te nemen ten aanzien van maatvoering, kleurkeuze, lichtgebruik en contrast.
 11. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Cher fotografie en kan extra kosten met zich meebrengen. 

 

Locaties 

 1. Voor alle fotografie op locatie, zoals dierenfotografie, natuurfotografie of bedrijfsfotografie, geldt dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Cher fotografie denkt uiteraard graag mee en kan de klant daar in adviseren. 
 2. De klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de klant in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken. 

 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Cher fotografie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 2. Alle prijzen die Cher fotografie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Cher fotografie te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Cher fotografie niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen na een boeking. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Cher fotografie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Cher fotografie, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Cher fotografie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 8. Cher fotografie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Cher fotografie de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 11. Cher fotografie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Cher fotografie prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Cher fotografie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

 

Verzendkosten 

1.    Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Parkeervergunning en reiskosten 

 1. De klant draagt zorg voor het regelen van een parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de klant zorgdragen voor het activeren van de parkeerapp. De bijkomende kosten door het nemen van een vergunning of het betalen van de parkeerkosten komen te allen tijde voor de klant. 
 2. Eventuele reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer. Bij declaraties van reizen met openbaar vervoer worden de originele plaatsbewijzen bijgevoegd. 
 3. De reisafstand wordt berekend met behulp van de ANWB routeplanner of NS-tabel. 

 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. De klant moet declaraties binnen 7 dagen na factuurdatum aan Cher fotografie betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat. 
 2. Cher fotografie mag bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een product een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen, voor bevallingsshoots geldt een andere betalingsregeling zoals opgenomen in de offerte.  
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Cher fotografie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Cher fotografie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 
 5. Cher fotografie verlangt minimaal 25% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en de klant zal voorafgaand aan de opdracht dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen. 

 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Cher fotografie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Cher fotografie. 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Cher fotografie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Cher fotografie op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Cher fotografie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Cher fotografie te betalen. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Cher fotografie blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Cher fotografie op grond van wat voor met Cher fotografie gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 2. Tot die tijd kan Cher fotografie zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Cher fotografie een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Cher fotografie het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 5. Indien Cher fotografie een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Cher fotografie het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

Levering 

 1. Cher fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 
 2. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd via WeTransfer naar het door de klant opgegeven emailadres. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Cher fotografie vastgesteld. 
 3. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal. 
 4. Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd, overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie. 
 5. Cher fotografie verstrekt geen RAW bestanden, tenzij anders overeengekomen. 
 6. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Cher fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk. 

 

tellectueel eigendom en licentie 

 1. Cher fotografie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot de Werken van Cher fotografie, indien niet anders is overeengekomen. 
 3. De klant verkrijgt van Cher fotografie een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring. 
 4. De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Cher fotografie openbaar gemaakt worden. 
 5. De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. 
 6. De klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cher fotografie.
 7. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. 
 8. De klant dient de persoonlijkheidsrechten van Cher fotografie, zoals vermeld in artikel 25 Aw, in acht te nemen. 
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf. 
 10. Cher fotografie houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien de klant dit niet wil, wordt dit bij de aanvaarding van de offerte aangegeven. 

 

Rechten van derden 

 1. De klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van herkenbare geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De klant vrijwaart Cher fotografie van alle aanspraken hierop en verder. 
 2. Cher fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. 


Meefotograferen 

 1. Er zullen naast Cher fotografie geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht, tenzij anders overeengekomen. 
 2. Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf van Cher fotografie te hinderen. 
 3. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant aangeven of Cher fotografie of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. 

 

Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Cher fotografie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

 

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Cher fotografie. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Cher fotografie de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Cher fotografie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 


Inbreuk op Auteursrecht en ander intellectueel eigendom 

 1. Elk gebruik van een Werk van Cher fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Cher fotografie. 
 2. Bij inbreuk komt Cher fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Cher fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 
 3. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt. 
 4. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 5. Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van Cher fotografie waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen. 

 

Klachten 

 1. De klant dient een door Cher fotografie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Cher fotografie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na levering van het product of de dienst, op de hoogte te stellen. De klant kan hiervoor een mail sturen naar [email protected]
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Cher fotografie in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Cher fotografie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

 

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Cher fotografie. 
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Cher fotografie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Cher fotografie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Cher fotografie verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Cher fotografie 

 1. Cher fotografie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien Cher fotografie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. Cher fotografie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 4. Indien Cher fotografie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

Vervaltermijn schadevergoeding 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Cher fotografie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Cher fotografie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Cher fotografie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Cher          fotografie in verzuim is. 
  3. Cher fotografie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig        of niet tijdig nakomt, dan wel indien Cher fotografie kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat
      de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Cher fotografie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Cher fotografie kan worden toegerekend in een van de wil van Cher fotografie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Cher fotografie kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Cher fotografie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Cher fotografie er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Cher fotografie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Cher fotografie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Cher fotografie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Cher fotografie. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Cher fotografie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cher fotografie is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.